Sign Up U●RADIO helps you connect and share with the people in your life.

นันทนาการคืออะไร

by
นันทนาการ (Recreation) คือ กิจกรรมที่สมัครใจทำในยามว่าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ นันทนาการ การเล่น และความสนุกสนาน ไม่สงวนไว้แต่มนุษย์ แต่พบได้ในสัตว์เกือบทุกชนิด การเล่นช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะการเคลื่อนไหวในสิ่งมีชีวิตวัยเยาว์
สำหรับมนุษย์ กิจกรรมนันทนาการมักเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ และวันหยุด ประกอบด้วย ดนตรี การเต้นรำ กีฬา งานอดิเรก เกม และการท่องเที่ยว การดูโทรทัศน์ และฟังเพลง เป็นรูปแบบสามัญของนันทนาการ
ความเป็นเอกลักษณ์ของนันทนาการคือ
1. ไม่เป็นงานอาชีพ
2. ไม่เป็นอบายมุข
3. ไม่มีผลตอบแทน
4. ไม่มีใครบังคับให้ร่วมกิจกรรม

ประโยชน์ของการทำกิจกรรมนันทนาการคือ
1. ช่วยให้คนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองบุคคลอ ื่นสังคมและประเทศ ชาติ
2. ช่วยให้คนได้มีโอกาสผ่อนคลายความตึงเครียดจากการปฏิบัติภา รกิจประจำวัน
3. ช่วยให้คนเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการมีสุขภาพจิตดีผ่อนคลายค วามวิตกกังวลใน ปัญหาชีวิต
ประจำวัน
4. ช่วยให้คนเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการสามารถปรับตัวเข้ากับสภ าพแวดล้อมและบุคคล อื่นๆ
ในสังคมได้ดี
5. ช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมและความประพฤติของบุคคลในสังคมเ นื่องจากการไม่ รู้จักใช้
เวลาว่างในทางที่ถูกต้อง
6. ช่วยส่งเสริมให้เกิดความสุขใจ ความพอใจในชีวิตและสังคมยิ่งขึ้น
7. ช่วยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทรัพยากร ธรรมชาติ
8. ช่วยส่งเสริมให้เกิดความรักความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบ ุคคลในครอบครัวและ สังคม
9. ช่วยส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีและคุณธรรมในสังคมจากการเข้ าร่วมกิจกรรม นันทนาการ
ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ
การตัดสินใจเลือกนันทนาการ ประเภทใดขึ้นอยู่กับความชอบความสนใจเฉพาะบุคคลนันทนาการมี
หลายประเภท ได้แก่
1. ประเภทการฝีมือ และศิลปหัตถกรรม
2. ประเภทเกมส์ กีฬา กรีฑา
3. ประเภทดนตรี และร้องเพลง
4. ประเภทการเต้นรำ
5. ประเภทงานอดิเรก
6. ประเภทกิจกรรมทางสังคม
7. ประเภทละครภาพยนตร์
8. ประเภทการอ่าน พูดเขียนและทางวรรณกรรม
9. ประเภทนอกสถานที่
10. ประเภทกิจกรรมพิเศษ
11. ประเภทอาสาสมัคร
ตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการ
* การเต้นรำ
* การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
* การล่าสัตว์และการตกปลา
* การท่องเที่ยว
* เล่นอินเทอร์เน็ต
* อ่านหนังสือ
* เขียนนิยาย หรือ เรื่องสั้น (ในกรณีที่เขียนโดยไม่ได้ตั้งใจจะนำไปจัดพิมพ์)
* การเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
* ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
* การเล่นวิดีโอเกม
* ไปสวนสนุก
* เล่นว่าว
* เดินเล่น
* ปั่นจักรยาน
นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ ที่ก่อให้เกิดความตื่นเต้นมากขึ้น อาทิ:
* สกี
* สโนว์บอร์ด
* บันจี้จัมพ์
* การเล่นเพนต์บอล
* การเล่นบีบีกัน
* การปีนหน้าผา
* สกี,
* สโนว์บอร์ด,
* บันจี้จัมพ์,
* การเล่นเพนต์บอล,
* การเล่นบีบีกัน,
* การปีนหน้าผา,
* การท่องเที่ยวผจญภัย,
* วิ่งฟรีรันนิ่ง ฯลฯ